• MarGetting

Alibaba เปิดตัวเทคโนโลยี AI สำหรับการซื้อสินค้าในร้านอาหาร

บริษัท Alibaba ได้เปิดตัวเทคโนโลยี AI ระบบการสั่งอาหารอัจฉริยะ สำหรับร้านกาแฟและร้านอาหาร โดยเทคโนโลยีใหม่นี้ ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถสั่งซื้อรายการอาหารหรือกาแฟได้ โดยการพูดคุย และคลิกสั่งซื้ออาหารได้ทันที

โดยแผนก Alibaba DAMO Academy ได้มีการวิจัยระบบตัวช่วย AI นี้ว่า จะทำให้ผู้บริโภคสามารถออร์เดอร์อาหารผ่านในเวลาไม่กี่นาที ซึ่งช่วยลดปัญหาเรื่องระยะเวลาการรอคิวสั่งอาหารได้ แต่ประเด็นที่สำคัญทางธุรกิจ คือ การลดใช้พนักงานภายในร้าน ซึ่งจากเดิมที่ต้องใช้พนักงานแคชเชียร์ รับออร์เดอร์ > รับเงิน > ส่งอาหาร จากโมเดลนี้ก็ไม่ต้องใช้พนักงานอีกต่อไป


เพราะ AI ตัวนี้ สามารถสั่งอาหารผ่าน Smart Phone ก่อนที่จะมาถึงร้านได้เลย และจ่ายเงินผ่าน Alipay จากนั้นก็แสกนโค๊ดผ่าน App ที่จุดรับออร์เดอร์ในร้าน และก็เดินเข้าไปรับอาหารในบ็อกตามที่แจ้งไว้ได้เลย ทั้งหมดใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที


ซึ่งรูปแบบร้านอาหารนี่ จะกลายเป็นโมเดล Fast Food Restaurant ในอนาคตก็เป็นได้ ...


Also Sponsored In

© 2020 MarGetting. Proudly created by MarGetter