• MarGetting

เริ่มต้นทำธุรกิจด้วย Business Model Canvas

Business Model Canvas (BMC) คืออะไร แล้วใช้เพื่ออะไร ?


จากการสำรวจของผู้ที่นำ Business Model Canvas จำนวน 1,300 ธุรกิจทั่วโลก (ปี 2015) ไปใช้ พบว่า

ร้อยละ 36 ใช้ BMC เพื่อการพัฒนาธุรกิจใหม่

ร้อยละ 21 ใช้ BMC เพื่อพัฒนาสินค้าใหม่ ให้กับองค์กร

และ ร้อยละ 19 ใช้ BMC เพื่อนำไปปรับกลยุทธ์ในองค์กร

ทำให้โมเดลนี้ จึงเป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับผู้ที่จะเริ่มต้นธุรกิจหรือมีแนวคิดจะพัฒนาสินค้าใหม่ โดยเฉพาะธุรกิจ Startup จะนิยมใช้โมเดลธุรกิจนี้กันมาก


#Business #Model #Canvas (BMC)

ก็คือ แม่แบบโมเดลทางธุรกิจ ขยายความได้ว่า คือ รูปแบบทางธุรกิจที่อธิบายถึงที่มาที่ไปของวิธีการหรือกิจกรรมทางธุรกิจที่ใช้ เพื่อสร้าง ส่งมอบ และการคงไว้ซึ่งคุณค่า ซึ่ง Business Model Canvas (BMC) ประกอบไปด้วยทั้ง 9 ส่วน

Customer Segment / กลุ่มลูกค้า  กล่าวว่า ธุรกิจเรามีการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ากลุ่มไหนบ้าง แบ่งได้อีกเป็น B2B หรือ B2C หรือแบ่งตามขนาดตลาด เช่น Mass Market , Select Market, Nich Market และย่อยเป็นข้อมูลลูกค้าที่ระเอียดขึ้นอีกที

Value Propositions / การเสนอคุณค่า  คือ เป็นการบอกว่า ธุรกิจเรามีคุณค่าอะไรที่ลูกค้าต้องมาซื้อของเรา หรือปัญหาอะไรของลูกค้าที่เราช่วยแก้ไขให้เขาได้ หรือเราตอบสนองต่อความต้องการอะไรให้กับลูกค้า เช่น ความแปลกใหม่ ประสิทธิภาพที่ดีกว่า ราคาที่ถูกกว่า การใช้งานง่ายกว่า ฯ

Channels / ช่องทาง  ก็คือ ช่องทางที่ธุรกิจติดต่อกับลูกค้า โดยการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าของเราต้องการให้เราเข้าถึงพวกเขาผ่านช่องทางไหน หรือช่องทางใดให้ผลคุ้มค่ากับการติดต่อลูกค้า ซึ่งช่องทางแบ่งออกเป็น 5 ระยะ 1. การรับรู้ คือ ช่องทางที่สื่อสารเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นและรับรู้ถึงธุรกิจเรา 2. การประเมิน คือ ช่องทางที่จะช่วยประเมิน เปรียบเทียบคุณค่าของเราให้กับลูกค้า 3. การซื้อ คือ ช่องทางที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าซื้อสินค้าและบริการของเรา 4. การส่งมอบ คือ ช่องทางในการส่งมอบคุณค่าของสินค้าและบริการของเรา 5. หลังการขาย คือ ช่องทางที่ให้คำปรึกษาและบริการหลังการขายสินค้าและบริการ

Customer Relationships / ความสัมพันธ์กับลูกค้า หมายถึง รูปแบบที่ธุรกิจต้องสร้างความสัมพันธ์ขึ้นกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม ซึ่งลูกค้าแต่ละกลุ่มคาดหวังว่าเราจะสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับพวกเขาในรูปแบบต่างๆ ซึ่งแบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้ 1.การหาลูกค้าใหม่ 2.การรักษาลูกค้า 3.การเพิ่มยอดขายจากลูกค้าเก่า 

Revenue Streams / ช่องทางของรายได้ คือ ลูกค้ายินดีจ่ายเงินเพื่อคุณค่านั้น ซึ่งก่อให้เกิดเป็นช่องทางรายได้จากกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่ม ซึ่งกระแสรายได้หลายวิธี เช่น การขายครั้งเดียว การคิดตามการใช้งาน การคิดค่าสมาชิก การให้เช่าให้ยืม การขายลิขสิทธิ์ การเป็นนายหน้า การโฆษณา ฯ

Key Resources / ทรัพยากรหลัก เป็นการระบุ ทรัพยากรหลักที่สำคัญ ที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ และทรัพยากรหลักอะไรที่จำเป็นต่อการเสนอคุณค่าให้กับลูกค้า เช่น วัตถุดิบ ความรู้ภูมิปัญญษ บุคคลากร เงินทุน นวัตกรรม ฯ

Key Activities / กิจกรรมหลัก คือ สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ธุรกิจต้องทำเพื่อให้ธุรกิจของเราประสบความสำเร็จ กิจกรรมหลักแบ่งเป็นประเภท ดังนี้ 1. การผลิต 2. การแก้ปัญหา 3. ระบบหรือเครือข่าย

Key Partners / พันธมิตรหลัก กล่าวคือ ใครคือคู่ค้าหรือพันธมิตรเรา ใครคือซัพพลายเออร์ของเรา ที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ ซึ่งอาจแบ่งพันธมิตรเป็น 4 แบบ ได้แก่ 1.พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ที่ไม่ได้เป็นคู่แข่งกัน 2. พันธมิตรการร่วมมือเฉพาะกิจ (อาจเป็นคู่แข่งก็ได้) 3. การร่วมมือเพื่อพัฒนาธุรกิจใหม่ 4. ความสัมพันธ์แบบผู้ซื้อผู้ขาย ซัพพลายเออร์

Cost Structure / โครงสร้างต้นทุน หมายถึง ต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการดำเนินกิจการตามโมเดลธุรกิจ ทั้งด้านทรัพยากรและด้านกิจกรรม โดยอาจแบ่งเป็น ต้นทุนคงที่ และต้นทุนผันแปรจะเห็นว่า Business Model Canvas (BMC) จึงเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบภาพรวมของธุรกิจ ซึ่งเหมาะกับธุรกิจที่พึ่งเริ่มต้น หรือมีผลิตภัณฑ์ใหม่ การวิเคราะห์ด้วยโมเดลนี้ จึงเป็นการวิเคราะห์และวางแผนในระยะสั้น และควรมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาใหม่โมเดลอยู่ตลอดเรื่อยๆ เพื่อให้เข้ากับกลยุทธ์ ซึ่งแตกต่างจากการทำแผนธุรกิจ หรือ Business Plan ที่เป็นการวิเคราะห์และวางแผนในระยะยาวตั้งแต่ 1 ปี 3 ปี หรือ 5 ปี ก็จะเหมาะกับธุรกิจที่มีการดำเนินธุรกิจมาสักระยะหนึ่งแล้ว ...