• MarGetting

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4

จากการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 จากการทำการเกษตรที่ใช้แรงงานสัตว์ หรือคนเป็นหลัก

สู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 2 ที่หันมาใช้เครื่องจักร แทนคนและสัตว์ เพื่อให้เกิดการผลิต การขนส่ง การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  สู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 3 ที่หันมาเพิ่งระบบคอมพิวเตอร์ และยุคแห่งอินเตอร์เน็ต เริ่มมีบทบาท กับชีวิตประจำวันมากขึ้น การเชื่อมต่อ การเข้าถึงข้อมูล ของผู้บริโภคสามารถทำได้ง่ายมากขึ้น และมาสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ยุคแห่งนวัตกรรม และเทคโนโลยี สมัยใหม่ ... 

3 ตัวขับเคลื่อนที่ทำให้เกิดการการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 คือ

 

1. เทคโนโลยี (ทางกายภาพ) คือ เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ที่จะส่งผลต่อการอุตสาหกรรมในอนาคต  ได้แก่ ยานยนต์ไร้คนขับ, เครื่องพิมพ์สามมิติ, วิทยาการหุ่นยนต์ (AI), วัสดุใหม่ 


2. ดิจิทัล คือ สิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างประโยชน์ทางกายภาพและทางดิจิทัลเข้าด้วยกัน

ได้แก่ IOT (Internet of Things) คือ อุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์ได้ ซึ่งจะทำให้ชีวิตประจำวันของคนเราเชื่อมต่อออนไลน์ได้ตลอดเวลา - การเงินทางดิจิทัล เช่น บล็อกเชน (Blockchain) คือ ระบบความปลอดภัยที่มีการเชื่อมโยงเครือช่ายคอมพิวเตอร์ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องในการทำธุรกรรมการเงินก่อนจะยอมให้บันทีกและทำธุรกรรมนั้น ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจ และปลอดภัยมากขึ้นในโลกดิจิทัล


3. ชีวภาพ คือ การเกิดนวัตกรรมด้านกายภาพที่หลากหลายขึ้น โดยเฉพาะด้านพันธุกรรม

เช่น การค้นพบรหัสพันธุกรรม การปรับเปลี่ยนยีนส์พันธุกรรมของคนให้มีความสามารถที่ดีขึ้น ส่งผลให้มนุษย์สร้างสิ่งมีชีวิตเฉพาะได้ด้วยการกำหนดรหัสดีเอ็นเอ ซึ่งทำให้เกิดความก้าวหน้าเฉพาะทางการแพทย์อย่างเดียว แต่ยังส่งผลทางการเกษตรกรรม และการผลิตเชื้อเพลิงอีกด้วย


ผลกระทบที่เกิดขึ้นของการปฏิวัติอุตสาหกรรม แบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้


1. ด้านเศรษฐกิจ 

จากการการปฏิวัติอุตสาหกรรมจะส่งผลกระทบทั้งจีดีพี การลงทุน การบริโภค และการจ้างงาน มีเหตุผล 3 ประการในด้านเศรษฐกิจ คือ 1.การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งนี้ จะเปิดโอกาสให้มีอุปสงค์และอุปทานเข้าหากันได้ง่ายมากขึ้น 2.การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งนี้จะเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบผลกระทบภายนอกได้ 3. ภาคธุรกิจ และภาครัฐบาล กำลังปรับองค์กรของตนเองให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเข้าถึงผู้บริโภค


2. ด้านธุรกิจ

การปฏิวัติอุตสาหกรรมจะส่งผลกระทบด้านธุรกิจ ดังนี้ 1.พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป 2.ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นด้วยข้อมูล 3.เกิดหุ้นส่วนใหม่ๆ จากความร่วมมือของบริษัท 4.รูปแบบการดำเนินงานแบบเดิมจะกลายเป็นรูปแบบทางดิจิทัล


3. ด้านประเทศและโลก

ประเทศที่เข้าถึงเทคโนโลยีได้ก่อน จะเกิดการการปฏิวัติอุตสาหกรรมก่อน ซึ่งจะเกิดความได้เปรียบเทียบทางการแข่งขัน เช่น ค่าแรงขั้นต่ำจะถูกระบบอัตโนมัติ(AI)แย่งงาน, คนมีเงินจะรวมตัวกันอยู่ในประเทศที่มีสถาบันการเงินที่แข็งแกรงและมีคุณภาพชีวิตที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัด, กฎหมายและกฎระเบียบจะถูกกำหนดขึ้นให้เอื้อกับระบบนิเวศทางดิจิทัล เช่น บิทคอย บล็อคเชน สำหรับในประเทศที่พัฒนาแล้ว 


4. ด้านสังคม

การปฏิวัติอุตสาหกรรมมีผลต่อ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ การพาณิชย์ และการแพร่กระจายของนวัตกรรมที่หลากหลายมากขึ้น ส่งผลให้เกิดกระบวนการทางสังคม เช่น ความไม่เท่าเทียมของชนชั้น สถานะทางสังคมที่แบ่งแยกได้ง่ายมากขึ้น จากข้อมูลที่บ่งบองทางดิจิทัล แต่ก็ทำให้ชุมชนต่างจังหวัด ชนบท เข้าถึงแหล่งข่าว ข้อมูลได้รวดเร็ว และแม่นยำมากขึ้น


5. ด้านบุคคล

ประเด็นเรื่องความเป็นส่วนตัว ทั้งข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลสาธารณะ เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 รวมถึงพฤติกรรมทางของคนก็จะเปลี่ยนไป เพราะเมื่อเราเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตตลอดเวลา ก็จะทำให้เราขาดช่วงเวลา หรือการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างน้อยลง 

อ้างอิงจาก : หนังสือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่ The Fourth Industrial Revolution