• MarGetting

ลําดับขั้นความต้องการของคน Maslow's Theory

ในทางการตลาด เราจะต้องศึกษาถึงพฤติกรรมภายในของลูกค้าด้วย เช่น แรงบันดาลใจ ความรัก ความนิยม ฯ ซึ่งก็จะมาเกี่ยวข้องกับด้านจิตวิทยาของมนุษย์ ทำให้นักการตลาดต้องมาวิเคราะห์ว่า มีปัจจัยอะไรที่ทำให้แต่ละคนมีความต้องการไม่เหมือนกัน

โดยมีนักจิตวิทยามนุษย์ระดับโลก ที่ชื่อว่า อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) ได้คิดค้นทฤษฎีแรงจูงใจ - The Theory of Human Motivation ขึ้นมา ซึ่งเกี่ยวข้องกับพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ บนความคิดที่ว่า การตอบสนองต่อแรงจูงใจจะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเบื้องหลังของมนุษย์ โดยบอกถึง ลำดับขั้นความต้องการของมนุษย์ ที่มีแนวโน้มความต้องการอันใหม่ที่สูงขึ้น เมื่อความต้องการพื้นฐานได้รับการตอบสนองแล้ว

โดยลําดับขั้นความต้องการของมนุษย์ในการดำรงชีวิต ตามหลักของมาสโลว์ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้


ความต้องการทางกายภาพ / Physiological Need

เป็นความต้องการพื้นฐานที่มนุษย์ต้องการอย่างแรก เพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างปกติ ได้แก่ ปัจจัยสี่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่พักอาศัย และรวมถึงสิ่งที่ทำให้การดำรงชีวิตสะดวกสบายมากขึ้นในทางกายภาพ หรือภาพนอก - สินค้าและบริการ ก็คือ สินค้าอุปโภค บริโภค ทั่วไปๆ เช่น บ้าน รถยนต์ มือถือ ร้านอาหาร 

ความต้องการด้านปลอดภัย / Safety Need

หลังจากที่เรามีปัจจัยสี่ครบแล้ว ขั้นต่อมาคนเราจะต้องการเรื่องความปลอดภัย เพื่อให้ชีวิตมีความั่นคงมากขึ้น หรือบางคนก็มีคนที่ต้องดูแล พ่อแม่ หรือครอบครัว การสร้างความปลอดภัยและมั่นคงให้กับชีวิต จะทำให้เราดำรงชีวิตได้โดยไม่รู้สึกกังวลหรือเป็นห่วง ทั้งตัวเองและคนรอบข้าง - สินค้าและบริการ เช่น กล้องวงจรปิด การลงทุน การออม การทำประกันชีวิต หรือ การย้ายบ้านที่อยู่อาศัย มาอยู่ในหมู่บ้านที่มีการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างดี

ความต้องการทางสังคม / Social Need

ขั้นตอนมา เมื่อมีความมั่นคงในชีวิตแล้ว คนเราก็ต้องการความรัก ความเป็นเจ้าของและการยอมรับจากคนรอบข้าง เพื่อให้ตัวเองรู้สึกมีค่าในกลุ่มของตนเอง เพราะมนุษย์ก็เป็นสัตว์สังคม และเรามักชอบเปรียบเทียบสถานะกับผู้อื่นเสมอ - สินค้าและบริการ เช่น ถ้าเป็นรถยนต์ ก็ต้องเป็นระดับ BENZ or BMW ที่ต้องการเป็นเจ้าของ เพื่อให้เพื่อนหรือคนรอบข้าง ได้รู้สึกชื่นชม ยอมรับ , หรือบริการจัดหาคู่ บริการจัดงานแต่งงาน บริการทัวร์ท่องเที่ยว

ความต้องการการยกย่อง ชื่อเสียง เกียรติยศ / Esteem Need

กล่าวได้ว่าเมื่อผ่านขั้นที่ 3 มาแล้ว คนเราก็ต้องการขยายการยอมรับให้ใหญ่ขึ้น ไม่ใช่แค่ยอมรับในกลุ่มของตนเองเท่านั้น แต่ต้องได้รับการยอมรับในวงกว้างขึ้นอีก โดยต้องการที่จะเปลี่ยนสถานะทางสังคมให้สูงขึ้นด้วย เพื่อให้คนอื่นมองเห็นว่าเรามีคุณค่า มีชื่อเสียง เกียรติยศ ฐานะตำแหน่ง และได้รับการยกย่อง เคารพนับถือตามมา - พฤติกรรม เช่น การลงสมัครเล่นการเมือง การเป็นผู้นำองค์กรระดับสูง การเป็นที่รู้จักในวงการไฮโซ การเป็นศิลปินดาราดัง - สินค้าและบริการ เช่น ผลงานศิลปะราคาหลักล้าน เครื่องเพชรราคาแพง บริการเครื่องบินส่วนตัว โรงแรม 5 ดาว

ความต้องการสูงสุด ที่จะมาเติมเต็มความสมบูรณ์แบบในชีวิต / Self-Actualization Need

เป็นขั้นสุดท้าย โดยความต้องการถึงสิ่งที่จะมาเติมเต็มความสมบูรณ์ และคุณค่าที่แท้จริงของคนๆนั้น ซึ่งแต่ละคนจะมีความปรารถนาในชีวิตสูงสุดไม่เหมือนกัน ซึ่งคนที่มาถึงขั้นนี้ส่วนใหญ่ มักจะเล็งเห็นประโยชน์ของคนอื่นหรือสังคมส่วนรวมเป็นสำคัญ - พฤติกรรม เช่น Bill Gates ผู้ที่มีทุกอย่างจาก 4 ข้อข้างต้นหมดแล้ว เขาก็ได้ลาออกจากการเป็น CEO ของ Microsoft ซึ่งต้องการใช้ชีวิตบั้นปลายที่เรียบง่าย และได้ก่อตั้งมูลนิธิ Bill & Melinda Gates Foundation เพื่อต้องการช่วยเหลือสังคมขึ้นมา , หรือความต้องการอุทิศตนของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ให้แก่ภารกิจของประเทศชาติ เพื่อเป็นประเทศของเขาเป็นมหาอำนาจสูงสุดของโลก - สินค้าและบริการ เช่น มูลนิธิ ระเบิดนิวเครียร์ (55) *ซึ่งสินค้าและบริการ ที่ตอบโจทย์คนในขั้นนี้ อาจมองหาได้ยาก เพราะความต้องการสูงสุดของคนกลุ่มนี้ จะมาจากแรงบันดาลใจ หรือ Passion ด้านจิตใจที่ต้องการมากกว่า ด้านวัตถุที่จับต้องได้ 

โดยสรุป #Maslow บอกไว้ว่า คนเราจะมีความต้องการที่เป็นลำดับขั้น จากระดับพื้นฐานไปยังระดับสูงสุด และจะตั้งอยู่บนหลักสมมติฐาน 3 ข้อ คือ 

1. มนุษย์มีความต้องการอยู่เสมอและไม่มีที่สิ้นสุด ... 

2. ความต้องการของมนุษย์จะถูกเรียงตามลำดับความสำคัญ ... 

3. ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้ว จะไม่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอื่น ...