• MarGetting

🎯 3 SETs ทักษะการเรียนรู้ การทำงานให้มีประสิทธิภาพ | MINDSET - SKILLSET - TOOLSET

MINDSET x SKILLSET x TOOLSET ต่างกันอย่างไร ?


ก่อนหน้านี้ เราได้เคยพูดถึงเรื่อง MINDSET (กรอบความคิด หรือชุดความคิด) ไปแล้ว ที่บอกว่า Mindset ของคนเราแบ่งได้ออกเป็น 2 แบบ คือ Growth Mindset และ Fixed Mindset ...

(อ่านเรื่อง MINDESET ได้ที่ : https://www.margetting.com/post/fixed-mindset-growth-mindset )

ซึ่งเป็นทักษะแรก ที่เราจะต้องปรับด้านความคิดให้ถูกต้องก่อน แต่การจะทำงานหรือการเรียนรู้ให้ประสบความสำเร็จนั้น แค่คิดเป็นอย่างเดียวไม่พอ จำเป็นต้องลงมือปฏิบัติด้วย ซึ่งจะต้องใช้ทักษะเพิ่มเติม อีก 2 อย่าง ก็คือ Skillset และ Toolset เป็นทักษะที่จะมาช่วยเสริม เพื่อช่วยให้งานสำเร็จได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ... #มาร์เก็ตกัน

คำว่า SET ในที่นี้ เราแปลว่า ทักษะ หรือ ชุด , เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย

โดยทักษะที่เราจะต้องเรียนรู้ เพื่อใช้ในการทำงาน ทำธุรกิจ แบ่งได้เป็น 3 รูปแบบหลักๆ ได้แก่


📌 MINDSET คือ ชุดความคิด


- เป็นทักษะด้านความคิด แนวคิด มุมมอง ของแต่ละบุคคล


- ตัวอย่างเช่น : ความเชื่อ , ค่านิยม , ทัศนคติ , การคิดบวก , การใส่ใจในการเรียนรู้ , การรปรับตัว , การตั้งเป้าหมาย ฯ


ดังนั้น สิ่งที่วัดได้จาก MINDESET ของแต่ละคน ก็คือ Inside Chracters หรือ #ปัจจัยภายในส่วนบุคคล ที่มีความแตกต่างกัน

📌 SKILLSET คือ ชุดความรู้ ความสามารถ


- เป็นทักษะด้านความรู้ ความสามารถ ที่ถูกเลือกมาใช้ เพื่อแก้ปัญหาหรือตอบสนองต่อ MINDSET นั้น


- ตัวอย่างเช่น : ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ , ทักษะการแก้ปัญหา , การเข้าสังคม ความสัมพันธ์กับผู้คน , การคิดค้นเชิงนวัตกรรม , การบริหารการจัดการธุรกิจ , การพูดในที่สาธารณะ ฯ

📌 TOOLSET คือ ชุดการใช้งาน การปฏิบัติ


- เป็นทักษะทางด้านการใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคนิค การปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และให้ผลลัทธ์ที่เป็นรูปธรรม ขึ้นมา


- ตัวอย่างเช่น : การใช้งานอุปกรณ์ เทคโนโลยี , การใช้งานซอฟแวร์ โปรแกรมเป็น , การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ระเบียบแบบแผน , การเขียนโค๊ดภาษาต่างๆได้ ฯ

ดังนั้น สิ่งที่เป็นตัวชี้วัดของ SKILLSET และ TOOLSET คือ Outside Capabilities

หมายถึง ทักษะที่จะต้องถูกแสดงออกมาสู่ภายนอกให้กับสังคม โดยต้องเป็นสิ่งที่สร้างคุณค่าให้กับสังคม หรือสังคมให้การยอมรับถึงทักษะนั้น

ตัวอย่างเช่น ถ้าย้อนกลับไปสมัยก่อน ถ้าลูกเรามีทักษะด้านสกิลการเล่นเกมส์ (Gaming) ทักษะนี้ แทบจะไม่มีคุณค่า หรือผู้ใหญ่บางท่าน อาจจะไม่เรียกว่าเป็น ทักษะ ก็ได้ เพราะว่าบริบทของสังคมสมัยก่อน ยังไม่ให้การยอมรับทักษะนี้ แต่ปัจจุบัน สิ่งนี้กลับไปกลายเป็น ทักษะที่ถูกยอมรับได้ในสังคมแล้ว


หรือแม้แต่การกินเก่ง กินจุ (Eating) ก็กลายเป็นทักษะได้ บางประเทศให้การยอมรับ ถึงขนาดจัดเวทีการแข่งขันกันเลยทีเดียว แต่ในขณะบางประเทศที่ยังขาดแคลนอาหาร (โซนแทบแอฟริกา) ทักษะนี้ อาจไม่ได้สร้างคุณค่าให้กับสังคมนั้น ก็ได้ ...


ฉะนั้น Skillset หรือ Toolset ของแต่ละสังคม ก็จะมีความต้องการทักษะที่ไม่เหมือนกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริบทของสังคม ณ ช่วงเวลานั้น

ดังนั้น Skillset และ Toolset จึงถูกจัดเป็น #ปัจจัยภายนอกทางสังคม ที่เราควรจะต้องปรับทักษะ ไปตามบริบทของสังคม เพื่อให้เข้ากับสังคมและ Mindset ที่ถูกต้อง ...

สุดท้าย ขึ้นชื่อว่า “ ทักษะ “ สิ่งนี้จึงเป็นความสามารถที่เราสามารถสร้างขึ้น จากการเรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนาได้

โดยจำเป็นที่จะต้องอาศัย Mindset ทักษะทางความคิดเป็นหลัก เพราะความคิดจะเป็นตัวกำหนดและส่งผลต่อ Skillset และ Toolset ...

ส่วน Skillset เป็นความสามารถที่เราเลือกใช่ เพื่อตอบสนองให้ตรงกับบริบทของสังคมและ Mindset นั้น ...

และ Toolset เป็นการลงรายละเอียดในการปฏิบัติ เพื่อทำให้เกิดผลลัพธ์และบรรลุเป้าหมาย ตาม Skillset ที่เรามี ...

และเมื่อเกิดทักษะตามกระบวนการ คือ มี Mindset ที่ถูก > เลือก Skillset ที่ใช่ > แล้วนำ Toolset มาปฏิบัติได้ตรงตามเป้าหมาย ก็จะทำให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่ประสบความสำเร็จได้ ...


💬 ตัวอย่างเช่น : C.Ronaldo สมัยที่ยังเป็นนักเตะเยาวชน Mindset ของเขา คือ ต้องการเป็นนักเตะระดับโลก และความฝันในการคว้ารางวัล บันลงดอร์

> ซึ่งจากการเล่นเป็นตำแหน่งปีกหรือกองหน้า ส่งผลให้เขาจำเป็นที่จะต้องมี Skillset เช่น การวิ่งออกตัวที่เร็ว (Sprint) การยิงประตูที่แม่นยำ (Shooting) การมีร่างกายที่แข็งแรง (Physical)

> ดังนั้น Toolset ที่เขาเลือกใช่ จึงเป็นการซ้อมด้านการยิ่งประตู การฝึกวางเท้าเวลาเตะลูกฟรีคิก และการเล่นเวทเทรนนิ่ง เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง นี้แหละ เป็นกระบวนการที่เริ่มต้นจาก Mindset > Skillset > Toolset ก็จะส่งผลให้การทำสิ่งนั้นได้สำเร็จตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นเอง ...

💭 หมายเหตุ(เพิ่มเติม) : ในบางแนวคิด บางหลักการ อาจจะแบ่งได้เป็น 4 Sets ได้แก่

Mindset , Skillset , Toolset และ Knowledge Set

เพราะมองว่า Knowledge Set เป็นทักษะทางความรู้ ที่เป็นเรื่องใหญ่ และสามารถแตกย่อยได้อีกหลายๆด้าน จึงต้องแยกออกมาจาก Skillset ให้เป็นทักษะทางความสามารถ เพียงอย่างเดียว ...