• MarGetting

กิจการเพื่อสังคม Social Enterprise

มารู้จักกับกิจการที่ก่อตั้งมาเพื่อช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะ ซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักกัน จึงอยากแบ่งปันเรื่องกิจการที่ปิดทองหลังพระ ที่เรียกว่า กิจการเพื่อสังคม หรือ #SocialEnterprise (SE) ซึ่งต้องขออธิบายประเด็นที่อาจทำให้สับสนกันก่อนว่า CSR , SE และ มูลนิธิ (Foundation) นั้น เป็นคนละแบบกัน และมีรายละเอียดแตกต่างกัน ...

กล่าวคราวๆ คือ  ☑ #CSR เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในบริษัท ที่นำผลกำไรจากการประกอบธุรกิจ มาช่วยเหลือสังคม (บางส่วน) จุดประสงค์เพื่อต้องการสร้างความยั่งยืนให้แก่แบรนด์หรือองค์กร  ☑ #SE (ส่วนใหญ่)จะจัดตั้งในรูปแบบบริษัทหรือนิติบุคคล และมีรายได้มาจากการประกอบธุรกิจเหมือนกับธุรกิจทั่วไป เพื่อให้กิจการอยู่รอดได้ แต่มีจุดประสงค์หลักกิจการ คือ การแก้ปัญหาหรือช่วยเหลือทางสังคมเป็นที่ตั้ง โดยไม่คำนึงถึงการแบ่งผลกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้น ☑ ส่วนมูลนิธิ (#Foundation) คือ เป็นรูปแบบองค์กร(หน่วยงาน) ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือสังคม 100% แต่จะไม่มีการประกอบธุรกิจ ซึ่งโดยส่วนใหญ่มูลนิธิจะมีรายได้มาจากสนับสนุนของภาครัฐ และการบริจาคเท่านั้น 


Concept : กิจการเพื่อสังคม จะแบ่งได้เป็น 2 มิติ ☑ มิติทางเศรษฐศาสตร์  - คือมีการผลิตสินค้าและบริการ ซึ่งทำให้กิจการที่สามารถอยู่รอดได้ตัวเอง - มีความเป็นอิสระในการดำเนินการกิจการ แต่สามารถตรวจสอบได้จากภายนอก - จัดตั้งขึ้นโดยความสมัครใจของผู้มีส่วนร่วม โดยไม่ได้มุ่งสร้างกำไรสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของกิจการ (non profit organization) ☑ มิติทางสังคม  - เริ่มจากกลุ่มคนที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน ที่ต้องการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาสังคมร่วมกัน - มีจดมุ่งหมายที่ชัดเจนเพื่อประโยชน์ของสังคมเป็นที่ตั้ง

CaseStudy (ตัวอย่างกิจการเพื่อสังคม) ☑ ผลิตภัณฑ์ ดอยตุง จากปัญหา : ของชาวเขาที่ตัดไม้ ปลูกฝิ่น ขาดการศึกษา ติดยาเสพติด และการย้ายถิ่นฐาน > สมเด็จย่า จึงได้จัดตั้ง มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงขึ้น และได้สร้างแบรนด์และผลิตภัณฑ์ ดอยตุง ขึ้นเพื่อให้องค์กรมีรายได้ ที่จะยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง อย่างยั่งยืน ไม่ใช่รอแต่ความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างเดียว  > โดยการสร้างอาชีพ การส่งเสริมการปลูกผักผลไม้กาแฟ เพื่อลดการปลูกฝิ่น และรับซื้อผลผลิตมาจำหน่ายต่อ ภายใต้แบรนด์ ดอยตุง จากนั้นนำผลกำไรที่ได้มาช่วยเหลือชาวเขาคืน เช่น การสร้างศูนย์เรียนรู้ พัฒนาการศึกษา เพื่อลดปัญหายาเสพติด และสร้างแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น เพื่อลดการอพยพย้ายถิ่นและรักษาวัฒนธรรมของชาวเขา นั้นเอง

✖ ไม่ยึดติด

อาจเป็นเพราะว่าการปิดทองหลังพระ ก็เลยไม่มีใครเห็น ซึ่งเป็นที่น่าเสียดาย จากการประกาศปิดหน่วยงานที่ดูแลธุรกิจประเภท SE ชั่วคราว คือ สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.)(ตั้งแต่ต้นปีที่แล้ว 2559) > เนื่องจากสิ้นสุดปีงบประมาณ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้แผนงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม ส่งผลให้สกส. ต้องหยุดดำเนินการชั่วคราว (ซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ขั้นตอนการร่างพรบ. เกี่ยวกับการจัดตั้ง SE และการกำหนดทิศทางของ สกส. ) ... ข้อมูลจากเพจ สกส.-TSEO