• MarGetting

STP Marketing

  • Segmentation (การแบ่งส่วนตลาด)

เป็นการนำกลุ่มผู้บริโภคทั้งหมด มาแบ่งแยกออกเป็นกลุ่มๆให้ชัดเจน ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายแบบ เช่น Geographic แบ่งตามพื้นที่อยู่อาศัย , Demographic แบ่งตามข้อมูลประชากร เช่น อายุ เพศ การศึกษา ฯ


  • Targeting (การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย)

เป็นการกำหนดหรือเลือกกลุ่มเป้าหมาย (จากที่แบ่ง Segmentation มาแล้ว) โดยเลือกเอาเฉพาะกลุ่มที่มีความต้องการซื้อสินค้าของคุณ หรือเลือกกลุ่มที่คุณคิดว่าจะขายสินค้าให้กับเขา การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ก็จะทำให้เราชัดเจนว่า ลูกค้าของเรา คือ ใคร ...

  • Positioning (การวางตำแหน่งสินค้า)

การวางจุดยืนหรือวางตำแหน่งให้กับสินค้า คือ การนำจุดเด่นหรือจุดที่เหนือกว่าคู่แข่ง มาเป็นสร้างเป็นกลยุทธ์ทางการตลาด เหตุผลที่ต้องกำหนดตำแหน่งของสินค้า เพราะในท้องตลาด อาจมีสินค้าที่เหมือนกันกับเรามากมาย การสร้างจุดเด่นให้กับสินค้าเรา จะทำให้ผู้บริโภคเห็นถึงความแตกต่างของสินค้าเรากับสินค้าเจ้าอื่น และมีโอกาสที่จะมาซื้อสินค้าเรา ...