• MarGetting

Sustaining Innovation Model


รูปแบบ : นวัตกรรม ที่ถูกพัฒนามาเพื่อต่อยอดจากของเดิม ลักษณะการเติบโต : สินค้าและบริการ ที่ถูกขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมแบบนี้ จะเป็นกราฟที่ค่อยๆโตไปเรื่อยๆ เพราะต้องอาศัยเวลาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค

ตัวอย่างเช่น : รถยนต์สมัยก่อนต้องใช้น้ำมันปิโตเลียมอย่างเดียว ต่อมาได้ถูกพัฒนาให้ดีขึ้น สามารถใช้น้ำมันที่ผสมกับเอทานอลได้ (Gasohol) เพื่อลดต้นทุนและรักษาสิ่งแวดล้อม จากนั้นก็ถูกพัฒนาต่อเป็นรถยนต์ไฟฟ้า ให้สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนได้ (EV Car)